0

STAFF & CAST

STAFF

Based on the original comic book by Yumi Unita

Director:
Kanta Kamei

Series Composition / Screenplay:
Taku Kishimoto

Character Design / Chief Animator Supervisor:
Yu Yamashita

Prop Design:
Ayako Tai

Art Director:
Ichiro Tatsuda (Studio Fuga)

Color Designer:
Miho Tanaka

Special Effects:
Masahiro Murakami

Director of Photography:
Koji Tanaka

Editor:
Junichi Uematsu

Sound Director:
Kazuhiro Wakabayashi

Music:
Suguru Matsutani

Animation Producer:
Keiko Matsushita

Animation:
Production I.G

CAST

Daikichi Kawachi:
Hiroshi Tsuchida

Rin Kaga:
Ayu Matsuura


HOME TOP
Illustration