0

STAFF & CAST

STAFF

Based on the Manga by:
Shirow Masamune

Executive Producers:
Mitsuhisa Ishikawa and Shigeru Watanabe

Director / Chief Writer:
Kenji Kamiyama

Story Concept:
Mamoru Oshii

Screenplay:
Kenji Kamiyama, Dai Sato, Junichi Fujisaku, Yoshiki Sakurai, Yutaka Omatsu, Yuichiro Matsuka

Sequence Director:
Masayuki Yoshihara

Layout:
Hisaki Furukawa

Chief Animation Director:
Satoru Nakamura

Animation Directors:
Takayuki Goto, Ryota Niino, Kyoji Asano, Tetsuya Nishio, Koichi Maruyama, Kenichi Konishi

Original Character Design:
Makoto Shimomura

Character Design:
Takayuki Goto and Tetsuya Nishio

Mechanical Design:
Kenji Teraoka and Shinobu Tsuneki

Art Directors:
Yusuke Takeda
Kazuki Higashiji

Background Artist:
Hiroshi Kato

Color Coordinator:
Yumiko Katayama

Special Effects:
Masahiro Murakami

Director of Photography:
Koji Tanaka

3D Director:
Makoto Endo

Editing:
Junichi Uematsu

Music:
Yoko Kanno

Sound Director:
Kazuhiro Wakabayashi

Sound Effects:
Daisuke Jinbo

Animation Production:
Production I.G

Production Adviser:
Shirow Masamune

Produced by:
Production I.G, Bandai Visual, Bandai Entertainment, Dentsu, Nihon Television, Tokuma Shoten, Victor Entertainment, Manga Entertainment


CAST

Motoko Kusanagi:
Atsuko Tanaka

Batou:
Akio Otsuka

Togusa:
Koichi Yamadera

Daisuke Aramaki:
Osamu Saka

Ishikawa:
Yutaka Nakano

Saito:
Toru Okawa

Paz:
Takashi Onozuka

Boma:
Taro Yamaguchi

Tachikoma:
Sakiko Tamagawa


HOME TOP
Illustration